Wincapita

NIILLE, JOTKA HALUAVAT TIETÄÄ ...


Pyydämme lukijaa tutustumaan sekä suhtautumaan puolueettomasti ja ilman ennakkoasenteita oheisella levykkeellä olevaan kopioon haastehakemuksesta. Sen sisältö on saatu selvitetyksi Suomessa käytyjen WinCapita-nimellä tunnetun sijoitusklubin oikeudenkäyntien jälkeen jäsenistön keskuudessa perustetun puolustusrintaman antaman toimeksiannon perusteella. Vastoin julkisuudessakin Suomessa syntyneitä käsityksiä WinCapitaan liittyneissä viranomaistoimissa syntyi monilukuisia, haastehakemuksessa tarkemmin yksilöityjä virheellisiä ratkaisuja sekä korkeaa lainsäädäntöä loukkaavia päätöksiä.

WinCapitan toimintaan ei päinvastaisista väitteistä ja ratkaisuista huolimatta pitänyt katsoa sisältyneen minkäänlaisia rikoksia. Haastehakemuksen monista maista olevat monet sadat kantajat vaativat nyt Suomen viranomaisten suorittamien väärien tulkintojen ja lakien loukkausten perusteiden oikaisua ja avaamista nähtäviksi sekä sen vahvistamista, että WinCapitan yksinomaan Lontoossa tapahtuneen palvelutoiminnan rajoittamiseen ei Suomella Euroopan Unionin lainsäädännön mukaan ollut minkäänlaista toimivaltaa. Viranomaistoimilla ei tietenkään olisi saatu Unionin lainsäädäntöä ei muutoinkaan loukata. Huomioon tuli ottaa myös se, mitä WinCapitan perustaneen, Amerikan Yhdysvalloissa rekisteröidyn, vastuunrajoitetun yhtiön toimintaa säätävä laki määrää USA:ssa, jonka mukaan yhtiön omistajajäsenillä ja johtajilla ei ole henkilökohtaista vastuuta yhtiön toiminnassa syntyneiden velkojen, velvoitteiden tai muidenkaan vastuiden suhteen. Suomen viranomaisten yksipuolisilla päätöksillä näitä USA:ssa voimassa olevia lakeja ei tietenkään ole täällä voitu muuksi muuttaa millään perusteella.

Silti tämän LLC-yhtiön nimiin rekisteröidyltä pankkitililtä Lontoosta on Suomeen kaapattu varat, jotka muodostivat yhtiön kaiken omaisuuden ja joiden menetys kaatoi yhtiön toiminnan. Yhtiön johtaja on USA:n lakien takaamasta immmuniteetista huolimatta tuomittu Suomessa yhtiön perustamassa sijoitusklubissa tapahtuneeksi väitetyistä rikoksista. Sen lisäksi WinCapitan toimintaan vilpittömässä mielessä osallistuneet sadat Suomessa asuneet klubin jäsenet on ilman päätösvaltaa ja olemattomaan rikokseen perustuen tuomittu menettämään ansaitsemansa tuotot konfiskaatioina Suomen valtiolle. Ulkomaiset lähes tuhat jäsentä saivat rauhassa pitää rahansa. Näin on tehty, vaikka sanotussa sijoitusklubissa ja sen perustaneessa yhtiössä ei oltu Suomeen organisoitu mitään toimintaa eikä näillä koskaan ollut täällä omaisuutta, ei toimitiloja, ei henkilökuntaa eikä edes pankkitiliä missään suomalaisessa pankissa. Suomessa oli runsaasti sijoitusklubin jäseniä, mutta yhtiön toiminnot tapahtuivat yksinomaan Lontoossa. Todellisen sijoittautumisen ainoaksi paikaksi EU-lainsäädäntö määrää yksiselitteisesti ja Suomea sitovasti Lontoon. Se paikka velvoitti moitteet yhtiötä kohtaan siellä ratkaistaviksi Englannin lakien nojalla. Ei Suomen lakien nojalla eikä Suomessa. LLC-yhtiön pankkitilillä Lontoossa olleet varat jäädytettiin ja määrättiin Suomen viranomaisten hakemuksesta Suomeen siirrettäviksi väittäen varsin käsittämättömästi, että ne varat olivat jotenkin kertyneet juuri yhtiön Lontoossa olevalle pankkitilille yhtiön Suomessa tapahtuneeksi väitetystä toiminnasta. Vaatimuksista ja sitä koskevista yksipuolisista päätöksistä ei koskaan annettu yhtiölle minkäänlaista tiedoksiantoa eikä yhtiö siten voinut koskaan edes puolustautua esitettyjä vaatimuksia vastaan. Yhtiön varojen väitettiin myös olevan yhtiön johtajan henkilökohtaisia varoja, vaikka USA:n lainsäädäntö määrää nimenomaan, että vastuunrajoitetun LLCyhtiön varat eivät ole sen omistajajäsenten tai johtajien henkilökohtaisia varoja.

Kaikki pakkotoimet pidettiin salassa vuosikausia. Oikeudenkäyntien alettua Suomessa vastatodistelua jäsenten taholta ei sallittu juuri ollenkaan. Lopulta yhtiön johtaja tuomittiin, maksimirangaistuksesta päätellen, raskaimmasta Suomessa koskaan tapahtuneesta petoksesta, vaikka mitään rikosta ei oltu tehty eikä yhtäkään yksittäistä tekoa ole yksilöidysti näytetty Suomessa tapahtuneeksi. Johtopäätökset olivat täysin vääriä. Viranomaisten näkemyksestä poiketen toiminta vastasi kaikilta osiltaan kansainvälisillä markkinoilla tänä päivänäkin toimivien Forex Trading valuuttakaupan meklareiden toimintaa. Sitä toimintaa ei ole maailmassa missään muualla pidetty lainvastaisena, mutta tätä elinkeinotoimintaa ei täällä tunnettu. Missään muualla ei myöskään sijoitusklubien vilpittömässä mielessä toimineita jäseniä tiedetä tulleen tuomituksi menettämään ansaitsemiaan tuottoja eikä varsinkaan valtiolle, jossa niitä ei oltu edes ansaittu. Yhtiön ohella sen erinomaiseksi osoittautuneen liiketoiminnan tuhoaminen aiheutti valtaisat vahingot myös klubin lähes 12 000 jäsenelle. Asiasta julkisuuteen annettu kuva ja ymmärrys kaipaa Suomessa korjausta. Virheiden ja lakien loukkausten yksityiskohtaiset perustelut löytävät haastehakemuksesta. Tarvittaessa lisätietoja yksityiskohdista voi pyytää puolustusrintamalta. WinCapitan vilpittömässä mielessä toiminut jäsenistö kaipaa sitä, että asia tulee myäs julkisuudessa käsitellyksi niin, että hyväksytään ja havaitaan asiaan liittyvät, korkean lainsäädännön ja valtiosopimusten loukkaukset sekä että niiden asettamat velvoitteet otetaan huomioon myös julkisuudessa.

PUOLUSTUSRINTAMA ([email protected])

Lataa HAASTEHAKEMUS